הנדסת תעשיה וניהול

קצב ההתפתחות הטכנולוגית שינה את דפוסי החיים של בני אדם, את אמצעי התקשורת ביניהם ואת תנאי השוק המקומי והבינלאומי. הדבר הביא להגברת התחרותיות, ולצורך בראייה עסקית רב תחומית בתחומי התכנון הפיתוח והייצור. מרכזיותה של התעשייה בחיינו, השפעתה על אורח חיינו, תרומתה לפיתוח המשק הלאומי ומקומה בעולם העבודה, העלו את הצורך בחשיפת התלמידים אליה והכנתם לקראת היציאה מבית הספר לעולם הרחב ולקראת השתלבותם בעולם העבודה.

 

 

דורית

הנושאים הנלמדים במגמה הם:

 

מקצוע מוביל- נהול התפעול – 5 יח' בגרות :

 

הסתברות וסטטיסטיקה : סוגי משתנים,סולמות מדידה,מחקר סטטיסטי, גליון אלקטרוני

מבוא לכלכלה : גורמי ייצור,עקומת התמורה, ביקוש והיצע, מיסים וסובסידיות.

חשבונאות פיננסית: דו"ח רווח והפסד, דו"ח מאזן, דו"ח עלות המכירות והעיבוד.

חשבונאות ניהולית-תמחיר: עלויות ישירות, עלויות עקיפות, תמחיר הזמנה, תמחיר תהליכים.

מימון: ריבית נומינלית, ריבית אפקטיבית, הלוואות צמודות, ענ"נ-ערך נוכחי נקי.

 

 

 

 

חשבונאות יב 2017

מקצוע התמחות- נהול הייצור – 5 יח' בגרות :

 

תכנון וניתוח תהליכים :הגישה התהליכית בארגון, המעגל התעשיתי, השלבים בתיכון מוצר, צואר בקבוק.

נהול מערכות ייצור : עקרונות לנהול מלאי,נהול פרויקטים, תכנון קיבולת הייצור,

הנדסת שיטות ונהול איכות: מבוא להנדסת ארגון ושיטות,ניתוח ושיפור תהליכי ייצור, ניהול איכות

 

במקצוע ההתמחות התלמידים יערכו פרוייקט גמר בהיקף 5 יח בגרות.